Tieto obchodné podmienky určujú  zásady  obchodných vzťahov medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a kupujúcim, a sú pre obe zmluvné strany záväzné.
Kupujúci vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho a ich plne akceptuje.

1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Elektronická objednávka predložená kupujúcim sa považuje za návrh k uzavretiu kúpnej zmluvy. Podmienkou pre platnosť objednávky je správne a pravdivé vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, alebo je dôvodné podozrenie, že tieto sú klamlivé, či zavádzajúce, nebude predávajúcim akceptovaná.

Po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania predávajúci odošle elektronickou poštou na uvedenú adresu potvrdenie objednávky, čo je formálny súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy. Od momentu odoslania potvrdenia objednávky platia pre obe strany všetky práva a povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych ustanovení.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru ku ktorému došlo vinou dodávateľa.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

2. Cena tovaru

Prevádzkovateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Uvedené ceny tovaru sú teda bez DPH a sú pre zákazníka konečné. Pri vystavení objednávky sa k hodnote objednaného tovaru pripočítava prevádzkovateľom stanovená cena za poštovné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien v e-shope, ak sa cena produktu výrazne zmení u dodávateľa. Prevádzkovateľ sa však zaväzuje  dodať tovar v cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky zákazníkom.

3. Spôsob platby

Platba dobierkou – kupujúci zaplatí  doručenú dobierku  poštovému doručovateľovi. Ak kupujúci nie je zastihnutý na uvedenej adrese, zásielku vyzdvihne a uhradí na pošte v odbernej lehote 18 dní (Slovenská pošta, a.s. doručí oznámenie o uložení zásielky).

4. Ceny poštovného

Cena za poštovné stanovená prevádzkovateľom je uvedená už pri vystavovaní objednávky a hradí ju kupujúci. Uvedené ceny poštovného sú platné pre územie Slovenskej republiky.
Tovar mimo územia SR neposielame.

 Platba dobierkou – hodnota objednaného tovaru do 50 EUR  poštovné 2,00 EUR. 
 Ak hodnota objednaného tovaru je 50 EUR a viac        poštovné 0,00 EUR.

V cene poštovného je zahrnuté: poštovné, dobierka. Balné sa neúčtuje.

5. Doručenie tovaru

Tovar je vyexpedovaný najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia elektronickej objednávky. Zásielky sú doručené do 2 až 3 pracovných dní od vyexpedovania objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. (doporučený list, prípadne balík) na kupujúcim uvedenú dodaciu adresu na území SR.
Doba pre dodanie tovaru môže byť v osobitných prípadoch (mimoriadna udalosť) dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru, za poškodenie tovaru, či za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou Slovenskej pošty, a.s. a za nedodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa.
Ak obal zásielky pri preberaní javí známky zjavného poškodenia, odporúčame zásielku neprebrať a žiadať doručovateľa o spísanie zápisu o jej poškodení. Kupujúci je povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované. 

6. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

V prípade neprevzatia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.penazenkaren.sk , sa táto skutočnosť považuje za porušenie zmluvy zo strany kupujúceho. Predávajúci si uplatní právo na úhradu vzniknutej škody.

7. Storno nevyexpedovanej objednávky

Kupujúci má právo  stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu a to do začatia vybavovania objednávky, t.j. vždy do 8.00 hod., pričom nesmie prekročiť lehotu 24 hodín od zadania objednávky.
Objednávku je potrebné stornovať písomnou formou (e-mailom). Kupujúcemu bude doručené potvrdenie o stornovaní.
Po tomto termíne predávajúci pristúpi k vybavovaniu a expedovaniu objednávky. V záujme plynulého vybavovania objednávok nebudú  stornovania po uvedenom termíne akceptované.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní

Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu od kúpnej zmluvy odstúpiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky.
Oznámenie do uvedeného termínu kupujúci musí urobiť písomne, alebo prostredníctvom e-mailu.
Predávajúci po prijatí oznámenia odošle kupujúcemu e-mailovú správu akceptujúcu jeho rozhodnutie.

Kupujúci do 14 dní od odstúpenia od zmluvy je povinný vrátiť tovar predávajúcemu. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.
K tovaru treba priložiť faktúru, prípadne jej kópiu a podpísané oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením mena, priezviska, adresy, dátumu a spôsobu pre vrátenie peňazí (č. účtu alebo adresa).

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Menej objemný tovar odošle poštou formou doporučeného listu 2. triedy (do 100 g cena 1,30 €, do 500 g cena 1,60 €) na korešpodenčnú adresu predávajúceho:  Dušan Krátky, Helsinská 7915/13,  92101 Piešťany
Objemnejšiu a hmotnejšiu zásielku odošle ako balík  (do 5 kg cena 2,80 €).
Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu celú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie k nemu.
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Predávajúci si uplatní právo na úhradu vzniknutej škody, ak tovar bude niesť známky používania či poškodenia.

9. Reklamácie

Poškodenie tovaru počas dopravy nie je predmetom tejto reklamácie, pozri bod 5.

Záručná doba je 24 mesiacov a  začína plynúť dňom prevzatia a vyplatenia tovaru. 
Záruka v zmysle zákona sa vzťahuje na výrobné vady tovaru. Reklamáciu je nutné uplatniť bez odkladu, ihneď po zistení chyby a ďalšieho používania výrobku. Ďalšie užívanie zapríčiní prehĺbenie vady, čo vedie k znehodnoteniu tovaru a tým aj ku komplikáciám pri uplatnení reklamácie.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený, upravovaný, alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.
Nerovnomerná štruktúra kože je vlastnosťou materiálu a nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

Postup pri uplatnení reklamácie.
V prípade reklamácie zašle kupujúci predávajúcemu  e-mail správu o uplatnení reklamácie. Kupujúci odošle reklamovaný tovar na vlastné náklady formou balíka, alebo doporučeného listu na korešpodenčnú adresu predávajúceho.
Reklamovaný tovar sa nezasiela na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť:
- kópiu faktúry
- sprievodný list s popisom zistenej chyby na tovare
- kontaktné údaje

Po obdržaní reklamovaného tovaru najneskôr do dvoch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom predávajúci prekonzultuje s kupujúcim postup a spôsob vybavenia reklamácie. V komplikovanejších prípadoch si však predávajúci v zmysle zákona vyhradzuje právo na odborné posúdenie vady, kedy sa reklamačné konanie ukončí až v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od prijatia reklamácie. 

Pri vybavovaní reklamácie sa bude podľa rozsahu chyby postupovať nasledovne: 
originál, nepoužitý výrobok - bude vymenený za nový
ostatné - bezplatná záručná oprava           
ostatné - výmena tovaru (ak nie je možná oprava)
ostatné - odstúpenie od zmluvy (ak nie je možná oprava a nie je k dispozícii daný druh tovaru)
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade zamietnutej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

10. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@penazenkaren.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke v rozsahu nevyhnutnom pre jej vybavenie a dodanie tovaru.
Kupujúci taktiež udeľuje prevádzkovateľovi na dobu neurčitú súhlas o zhromažďovaní informácií týkajúcich sa uskutočňovaných nákupov a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi (Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov) a zabráni ich odcudzeniu a zneužitiu.
Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – (v rozsahu: doručovacia adresa) spoločnosti Slovenská pošta, a.s.  Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka - (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.


Informačný systém osobných údajov prevádzkovateľa e-shopu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajpv SR pod číslom 201416344. 

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!